Privacyverklaring

1  Inleiding

T-FLooW Consulting (‘T-FLooW’) verzamelt en verwerkt gegevens van de bezoekers van haar website, de gebruikers van haarapps, (de contactpersonen van) haar klanten, haar leveranciers en van haar zakelijke relaties (hierna gezamenlijk te noemen: ‘u’). Door middel van deze privacyverklaring beoogt T-FLooW u te informeren over de wijze waarop wij met de door u (en/of uw apparaat) verstrekte of te verstrekken gegevens omgaan en deze beschermen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt welke gegevens wij verzamelen wanneer u de website van T-FLooW bezoekt en kennisneemt van de wijze waarop wij uw gegevens veilig bewaren.

T-FLooW zal deze privacyverklaring periodiek actualiseren. De datum die onderaan de privacyverklaring staat vermeld geeft aan wanneer de privacyverklaring voor het laatst is geactualiseerd. Wanneer er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in bijvoorbeeld de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, zal T-FLooW u over deze wijzigingen informeren door middel van een zichtbare mededeling op haar website.

T-FLooW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vervult daarmee de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2  Wat doet T-FLooW?

T-FLooW Consulting is een advies- en detacheringbureau, gespecialiseerd in praktijkgericht verkeersmanagement voor alle tijdelijke en semipermanente verkeersituaties in de openbare ruimte voor met name de overheid en bestaande onder meer uit het geven van advies, projectbegeleiding, opleiden en detacheren. Tegen de achtergrond van haar hoogwaardige dienstverlening behoort het waarborgen en bewaken van uw privacy met betrekking tot het gebruik van haar diensten en communicatiemiddelen tot de kernwaarden van T-FLooW.

3   Welke categorieën van (persoons)gegevens kan T-FLooW verzamelen/verwerken met betrekking tot uw persoon en/of het door u gebruikte apparaat?

T-FLooW verwerkt (persoons)gegevens met betrekking tot de bezoekers van haar website, (de vertegenwoordigers van) haar klanten, leveranciers en haar zakelijke relaties (hierna te noemen: ‘klantgegevens’).

a. Verwerking van (persoons)gegevens van bezoekers van de website van T-FLooW

Wanneer u de website van T-FLooW bezoekt, verzamelt en verwerkt T-FLooW uw (persoons)gegevens en die van het apparaat waarmee u de website bezoekt.

T-FLooW kan (technische) gegevens verzamelen door middel van cookies, logfiles of gelijksoortige technieken. Cookies zijn kleine bestanden die kunnen worden geplaatst op het apparaat waarmee de website van T-FLooW wordt bezocht. Met behulp van deze cookies kan de getoonde webpagina worden afgestemd op het apparaat (en de software) waarmee de website wordt bezocht, en kan de webbrowser van de gebruiker bijhouden welke webpagina’s zijn bezocht, waardoor de gebruikservaring van de website wordt verhoogd.

Als u de website van T-FLooW bezoekt, kan T-FLooW de volgende (technische) gegevens verwerken:

Gegevens rond de door u gebruikte browser en het type apparaat waarmee u de website bezoekt
     - Uw besturingssysteem
     - De domeinnaam
     - Taalinstellingen
     - Type platform
     - Datum en tijdstip van uw bezoek op de website
     - De websites of fora die u naar de website van T-FLooW hebben verwezen
     - Gegevens rond zoekopdrachten op de website van T-FLooW

Een aantal webpagina’s van de website van T-FLooW bevat contactformulieren waarmee u aanvullende (persoons)gegevens aan T-FLooW kunt verstrekken. Deze informatie zal vervolgens door T-FLooW worden verwerkt.

Google Analytics

T-FLooW maakt gebruik van Google Analytics cookies op haar website, om de kwaliteit en effectiviteit van haar website te verhogen en te verbeteren. T-FLooW is met Google overeengekomen dat de cookies die door Google op uw apparaat worden geplaatst, alleen (persoons)gegevens verwerken ten behoeve van T-FLooW, en niet worden verwerkt ten behoeve van (overige diensten van) Google of derden.

Tracking cookies

T-FLooW maakt gebruik van tracking cookies die door een derde partij worden geplaatst. Voor het plaatsen van deze tracking cookies wordt toestemming gevraagd. De informatie die T-FLooW verzamelt door middel van tracking cookies zal doelgericht worden gebruikt om specifieke aanbiedingen te kunnen doen.

Publieke bronnen worden niet gebruikt om ontvangen (persoons)gegevens te verrijken.

b. Verwerking van (persoons)gegevens van (de contactpersoon van) klant, leverancier of zakelijke relatie

T-FLooW verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van klanten, leveranciers of zakelijke relaties die met T-FLooW samenwerken. De volgende (persoons)gegevens kunnen in dat kader door T-FLooW worden verwerkt:
- Naam
- Contactgegevens
- Bedrijfsgegevens
- Persoonlijke gegevens die direct door u worden verstrekt
- Gegevens die verwerkt dienen te worden op basis van wet - en regelgeving

Ter verificatie en ten behoeve van haar zakelijke processen kan T-FLooW gebruikmaken van andere bronnen - zoals het handelsregister - om gegevens rond haar klant, leverancier of zakelijke relatie te verzamelen en te verwerken, teneinde - onder meer - (identiteits)fraude, witwassen of ongeoorloofde financieringen tegen te gaan.

4   Verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens van klanten

T-FLooW verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doelen:

Nr

Doel

Grondslag voor verwerking

1

Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke of haar groepsmaatschappijen

Gerechtvaardigd belang T-FLooW

2

Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten

Gerechtvaardigd belang T-FLooW


5   Doorgifte van (persoons)gegevens door T-FLooW aan derden

T-FLooW zal (persoons)gegevens slechts op grond van een beperkt aantal doelen met derden delen, zoals in deze privacyverklaring wordt omschreven. Daarbij gaat het om het delen van informatie (1) om derde dienstverleners in staat te stellen T-FLooW te assisteren of te ondersteunen in haar dienstverlening aan haar klanten; (2) om T-FLooW in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit wet- en regelgeving, of om gehoor te kunnen geven aan rechtmatige of gerechtelijke verzoeken gericht aan T-FLooW, ongeacht of dit noodzakelijkerwijs verplicht is op basis van wet- of regelgeving; (3) om de rechten van T-FLooW jegens contractpartijen, relaties of derden veilig te stellen; (4) ter bescherming van de rechten en vrijheden van burgers of derden; (5) om leveranciers, administratieve dienstverleners, financiële dienstverleners, technologische dienstverleners, en zorgvuldig geselecteerde derde partijen in staat te stellen T-FLooW te ondersteunen bij het verifiëren, valideren, verbeteren van informatie en (persoons)gegevens; (6) in het geval u daartoe toestemming verleent, voor nadere gespecificeerde doeleinden.

De door T-FLooW verzamelde (persoons)gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende partijen:

Ontvanger:
     - U (wanneer u inzage verlangt in de gegevens die van u zijn verkregen)
     - Nevenvestigingen en/of dochtervennootschappen van T-FLooW
     - Financiële dienstverleners zoals accountantskantoren
     - Dienstverleners van e-mailservices
     - Providers van administratieve software

Ofschoon T-FLooW van haar dienstverleners en handelspartijen verlangt - en in enkele gevallen aan haar dienstverleners en handelspartijen contractueel oplegt - dat deze partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de (persoons)gegevens verwerken conform de uitgangspunten en principes van T-FLooW, is T-FLooW niet verantwoordelijk voor het handelen van deze partijen of de wijze van verwerking van (persoons)gegevens door deze partijen.

In het geval T-FLooW zou worden overgenomen door of zou fuseren met een derde partij, heeft T-FLooW het recht om uw (persoons)gegevens te verstrekken in het kader van deze fusie, overname, verkoop of wijziging van bestuur. In het onwaarschijnlijke geval van faillissement, surseance van betaling, reorganisatie, of andere omstandigheden als gevolg waarvan de zeggenschap binnen de organisatie op grond van wet- of regelgeving verschuift buiten de macht of controle van het bestuur, kan T-FLooW niet instaan voor de wijze waarop uw (persoons)gegevens worden verwerkt.

6   Bescherming van uw (persoons)gegevens

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor T-FLooW van belang. T-FLooW heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de informatie die u ons heeft verstrekt te beschermen. Ofschoon T-FLooW ernaar streeft om uw gegevens volledig te beschermen, is het mogelijk dat derde partijen zich - buiten de invloed van T-FLooW - op onrechtmatige wijze toegang verschaffen tot uw (persoons)gegevens of deze gegevens onderscheppen. T-FLooW kan niet instaan voor de veiligheid van de persoonsgegevens die u naar T-FLooW zendt. Als u persoonsgegevens aan T-FLooW toezendt bent u zich bewust van dit risico. T-FLooW zal u informeren van een inbreuk wanneer dit op grond van wet- en regelgeving of naar de inzichten van T-FLooW noodzakelijk is.

Binnen haar strategische en organisatorische doelstellingen hanteert T-FLooW het principe van privacy by design om op deze wijze de bescherming en veiligheid van uw (persoons)gegevens te waarborgen.

7   Overdracht van (persoons)gegevens naar derde landen

T-FLooW verstuurt uw (persoons)gegevens niet naar landen buiten de EU, tenzij dit noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor de (persoons)gegevens zijn verzameld. In dat geval zal T-FLooW ervoor waken dat uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

8   Bewaartermijnen

Uw (persoons)gegevens  worden voor een bepaalde periode bewaard voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
Om vast te stellen welke termijnen specifiek worden gehanteerd per verwerking hanteert T-FLooW de volgende richtlijnen:

1.     T-FLooW hanteert bewaartermijnen met een maximale duur gebaseerd op wet- en regelgeving. Zo worden klant- en transactiegegevens gedurende maximaal twee jaar bewaard, tenzij er een verplichting is om deze gegevens langer of korter te bewaren.

2.     T-FLooW hanteert bewaartermijnen met een minimale duur gebaseerd op wet- en regelgeving. Zo worden financiële gegevens ten minste zeven jaar bewaard met het oog op fiscale regelgeving.

9  De rechten die u kunt uitoefenen

Technische data en cookies

De wijze waarop (technische) data wordt verzameld of gebruikt door de website van T-FLooW kunt u aanpassen via de instellingen van uw webbrowser. Gebruikers die ervoor kiezen om alle cookies te weigeren van de website van T-FLooW, zullen mogelijk meer problemen ondervinden met de functionaliteiten van de website. Voor meer informatie over de omgang van T-FLooW met cookies, verwijzen wij u graag naar ons cookie statement.

Andere gegevens

In beginsel heeft u het recht om bij T-FLooW een verzoek in te dienen om inzage te krijgen in uw (persoons)gegevens. Daarnaast heeft u in een aantal gevallen:


U kunt een beroep doen op uw rechten door uw verzoeken kenbaar te maken aan T-FLooW Consulting via het e-mailadres:info@tfloow.com. In het geval u meent dat uw verzoek ten onrechte is afgewezen of aan uw verzoek onvoldoende invulling is gegeven door T-FLooW, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacywetgeving).

10  Contactgegevens T-FLooW

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verzameling of verwerking van uw (persoons)gegevens kunt u zich wenden tot T-FLooW Consulting via het e-mailadres info@tfloow.com.

Drunen, 21 januari 2022